Tel: 021 781 00 01

Executorii judecătoreşti sunt învestiţi să îndeplinească un serviciu de interes public.


Actul îndeplinit de executorul judecătoresc, în limitele competenţelor legale, purtând ştampila şi semnătura acestuia, precum şi numărul de înregistrare şi data, este act de autoritate publică şi are forţa probantă prevăzută de lege.


Activitatea executorului judecătoresc se realizează în condițiile legii, cu respectarea drepturilor și intereselor legitime ale părților și ale altor persoane interesate, fără deosebire de rasă, de naționalitate, de origine etnică, de limbă, de religie, de apartenența politică sau de origine socială.

Birou Executor Judecatoresc Păun Cătălin Ștefan este specializat în:

Executări silite directe
 • evacuări
 • puneri în posesie
 • grănițuiri
 • predare de bunuri
 • incredintarea minorului sau stabilirea domiciliului minorului
 • vizitarea minorului

Executări silite indirecte
 • urmarirea mobiliara a creantelor
 • poprirea
 • urmarirea imobiliara a creantelor

 • punerea in executare a dispozitiilor cu caracter civil din titlurile executorii,
 • notificarea actelor judiciare si extrajudiciare,
 • comunicarea actelor de procedura,
 • recuperarea pe cale amiabila a oricarei creante,
 • aplicarea măsurilor asigurătorii dispuse de instanţa judecătorească,
 • constatarea unor stări de fapt în condiţiile prevăzute de Codul de procedură civilă,
 • întocmirea proceselor-verbale de constatare, în cazul ofertei reale urmate de consemnarea sumei de către debitor, potrivit dispoziţiilor Codului de procedură civilă,
 • întocmirea, potrivit legii, a protestului de neplată a cambiilor, biletelor la ordin şi a cecurilor,
 • consultatii in legatura cu constituirea actelor de executare silita,
 • orice alte acte sau operatiuni date de lege in competenta executorilor judecatoresti.

Pentru serviciul prestat, executorul judecatoresc are dreptul la onorarii minimale si maximale, asa cum sunt stabilite si aprobate prin Ordinul ministrului justitiei nr. 2550/2006 modificat prin Ordinul ministrului justitiei 2561/2012.